آموزش طراحی کاراکتر، نورپردازی و فیلم نامه نویسی

آموزش طراحی کاراکتر، نورپردازی و فیلم نامه نویسی

آموزش طراحی کاراکتر، نورپردازی و فیلم نامه نویسی

 

همان طور که گفته بودیم روز های زوج قراره آموزش ها در دسترس قرار بگیره😍
و امروز هم سه رشته ی
فیلم نامه نویسی
طراحی کاراکتر
و نور پزدازی
دو جلسه از آموزش هایش در دسترس قرار گرفته😎

پیام بگذارید