• برگزاری یک ورکشاپ یکروزه با  حضور ۵۰ نفر برتر توسط اساتید آکادمی
   • برگزاری دوره حضوری برای ۲۰ نفر اول با حضور استاد آکادمی
   • حضور ۱۰ نفر اول در یک دفتر ساخت انیمیشن حرفه ای به مدت ۶ ماه به عنوان کارآموز
   • حضور ۳ نفر اول در یک پروژه انیمیشن حرفه ای در صورت تایید هئیت علمی انیمیشن آکادمی
   • ساخت یک انیمیشن حرفه ای با عوامل برتر رشته انیمیشن
   • معرفی انیمیشن ساخته شده به جشنواره های معتبر ملی و جهانی