حضور برگزیدگان رشته های سینما در یک پروژه سینمایی حرفه ای

حضور برگزیدگان رشته های سینما در یک پروژه سینمایی حرفه ای

😎قرار داد شما سه تا آمادس😎
😍🌼حضور سه نفر اول در یک پروژه سینما ی حرفه ای در صورت تایید هیئت علمی سینمای آکادمی برای برگزیدگان رشته های سینما
🌟
🌟
🌟

پیام بگذارید