• علی کیانی امین

  • متولد سال ۱۳۵۵

  • تصویر سازی در فیلد کودک و کمیک استریپ از تخصص های ویژه ی او بوده کسب معتبر ترین مدال جهانی هنر های دیجیتال ( CG Society gold award)

  • داور برگزیده بخش نقاشی دیجیتال به مدیریت شرکت ادوب

  • هنرمند برگزیده کمپانی Corel و Savage و حضور در آثار تبلیغاتی نرم افزار های Cirel Painter 2019 و نرم افزار Procreateبرای ایپدیرو ۲۰۱۸ را در کارنامه ی هنری خود دارد.

  • 🌟 علی کیانی امین مدرس طراحی فضا ( لوکیشن) در شگفت انگیزان است.🌟