• معرفی ۱۰۰ نفر برتر به دفاتر فیلم سازی معتبر در سرار کشور همراه با توصیه نامه رسمی آکادمی شگفت انگیزان با امضا سفیر و استاد آکادمی
    • برگزاری دوره حضوری برای ۲۰ نفر اول با حضور استاد آکادمی
    • حضور ۱۰ نفر اول در یک پروژه سینمایی حرفه ای در تمام مدت تولید به عنوان کارآموز
    • حضور ۳ نفر اول در یک پروژه سینمای حرفه ای در صورت تایید هئیت علمی سینمای آکادمی
    • ساخت یک فیلم کوتاه حرفه ای با عوامل برتر رشته سینما
    • معرفی فیلم ساخته به جشنواره های معتبر ملی و جهانی