• برگزاری نمایشگاه و دعوت از اساتید معتبر
   • عرضه آثار به خریداران بالقوه به نفع صاحبان اثر
   • نمایشگاه مجازی دایمی جهت معرفی آثار برگزیده با حضورآثار ۵۰ نفر برتر
   • معرفی ۱۰ نفر اول جهت برگزاری نمایشگاه انفرادی یا گروهی به گالری های معتبر
   • معرفی ۳ اثر برتر به نمایشگاه دوسالانه(معتبرترین نمایشگاه عکس ونقاشی کشور)