شگفت پرور = استاد،مربی

شگفت آورد =دستاورد

شگفت نگار = مجری-گزارشگر

شگفتیا = خانواده شگفت انگیزان

شگفتیاتو = رسانه شگفت انگیزان

شگفتی پلاس = دورنما

شگفتیاب = یافتن شگفتی ها