• دوره آموزش حضوری برای ۲۰ نفر با حضور استاد آکادمی
    • معرفی به باشگاه لیگ برتری جهت تست برای ۵۰ نفر به همراه با توصیه نامه رسمی
    • تشکیل باشگاه فرهنگی ورزشی در رشته های موجود در آکادمی و استفاده از نفرات برتر
    • توپ امضا شده توسط مربی آکادمی برای ۳۰۰ نفر