استنداپ کمدی

آموزش جلسه های سوم و چهارم شعر و لطیفه

آموزش جلسه های سوم و چهارم شعر و لطیفه   باز شدن جلسات سه و چهار استند آپ و شعر😎 با دو استاد گلچهره زند و […]

جزئیات