چرا اینقدر عصبانی هستی

باز شدن دوره ها

باز شدن دوره ها   یه نفس عمیق بکش؛ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ آموزش های من کجاس؟؟؟ آموزش های تو آمادس. به تدریج در دسترس قرار […]

جزئیات